Community Service

Projekty WCS mogą kwalifikować się do dotacji [grants] przyznawanych przez Fundację Rotary. Pośród humanitarnych programów Fundacji są Dotacje Dorównujące [Matching Grants]; Dotacje Programu 3-H; Dotacje na program PolioPlus; Dotacje dla Wolontariuszy Rotariańskich oraz dotacje na Programy Pokojowe.
Każdy Rotarianin powinien być stale zachęcany do stosowania ideii służby w codziennym życiu osobistym i zawodowym w celu podniesienia standartów życia w społeczności. Działania Komitetu d/s Społeczności powinny obejmować cztery główne płaszczyzny, odpowiadające wielu podstawowym potrzebom społeczności : Rozwój Jednostki, Rozwój Społeczności, Ochronę Środowiska i Partnerskie Współdziałanie.

Przewodniczący Komitetu Służby na rzecz Społeczności może rozłożyć odpowiedzialność za poszczególne kierunki działań na członków swojego komitetu, tworząc odpowiednie sekcje. Jednakże przed podjęciem jakichkolwiek działań powinien uzyskać aprobatę zarządu klubu dla planowanego przedsięwzięcia

Sekcja d/s Rozwoju Jednostki

Członkowie tej sekcji powinni tworzyć i realizować plany działania, ukierunkowane na wspomaganie członków klubu, ułatwiając im zajmowanie się w obrębie danej społeczności bytem wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej potrzebujących. Wśród wielu różnych tematów przypisanych tej sekcji, są między innymi opieka nad najmłodszymi, opieka zdrowotna i edukacja, zapobieganie przestępczości, pomoc niepełnosprawnym, zapobieganie nadużywaniu narkotyków, ludzie starsi, bieda, głód, uchodźcy i imigranci, analfabetyzm, dobrze pojęta aktywność młodzieży oraz wspomaganie rozwoju tych szczególnie uzdolnionych (patrz poniżej).

Skoro pod hasło Rozwoju Jednostki podpadają tak różnorodne tematy, należałoby zacząć od ustalenia, które z aktualnie realizowanych przez klub programów dotyczą tej kategorii. Następnie należy stworzyć zestawienie, umożliwiające bardziej przejrzyste widzenie palących problemów społeczności. Pomocne będą rozmowy z nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, pracownikami opieki społecznej, przedstawicielami sił dbających o przestrzeganie prawa i porządku i innymi członkami społeczności, w której funkcjonuje klub.

Specjalne obchody i wydarzenia

Rada Dyrektorów RI wyznaczyła specjalny miesiąc w trakcie którego kluby Rotary na całym świecie powinny zwrócić szczególną uwagę na promocje i dotychczasowe efekty Służby Międzynarodowej : Miesiąc Światowego Zrozumienia [World Understanding Month] (luty). Mile widziane jest zaplanowanie publicznego wydarzenia uwypuklającego wkład Rotary w rozwój międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli i pokoju

Wymiana naukowa i kulturalna

Rotary International i Fundacja Rotary oferują różne ciekawe drogi partycypowania w programach wymiany naukowej i kulturalnej. Programy te należy przedstawiać członkom klubu i zachęcać ich do brania czynnego udziału. Ogólnie przyjętym jest zapraszanie stypendystów i przyjeżdżających na wymianę do udziału w spotkaniach klubowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych biorących udział w tych programach.

Wymiana Młodzieżowa [Youth Exchange]: Ten popularny program oferuje młodym ludziom zbieranie doświadczeń kulturowych i językowych, co ułatwia zrozumienie i kontakty międzynarodowe. Każdego roku, około 7000 młodych ludzi (zwykle w wieku od 15 do 19 lat) mieszka z rodzinami w krajach innych niż ich ojczysty. Ta wymiana jest organizowana przez dystrykty lub specjalne obwody administracyjne[special extension areas]. Osoba odpowiedzialna na danym szczeblu za Wymianę Młodzieżową, może udzielić szczegółowych wyjaśnień, dotyczących procedur RI.

Są dwa typy wymian. Krótkoterminowa trwa od kilku dni do kilku tygodni i często organizowana jest w trakcie wakacji szkolnych. Długoterminowa trwa z reguły przez rok akademicki,w trakcie którego uczestniczący w wymianie biorą udział w zajęciach szkolnych w kraju, w którym przebywają.

Każdy student Wymiany Młodzieżowej jest wybierany przez swój Klub Sponsorujący. Rodzina, u której będzie gościł, wybrana przez Klub Gospodarza, zapewnia mieszkanie i wyżywienie. Biorący udział w wymianie i jego/jej rodzina ponosi koszty przelotu, ubrania, ubezpieczenia zdrowotnego i koszty wypadkowe. Przy wymianach długoterminowych Klub Gospodarza ponosi z reguły wszystkie koszty związane z nauką.

.Rotarianska wymiana przyjacielska :

W programie wizyt z-klubu-do-klubu, Rotarianie wraz z rodzinami zatrzymują się na kilka dni w domach rodzin rotariańskich w innych krajach. W specyficznym programie, cztery do sześciu par rotariańskich wizytuje kilka społeczności w dystrykcie gospodarza czasami nawet do miesiąca.

Komitety Współpracy Miedzykrajowej :

[Intercountry Committees] Istnieje ponad sześćdziesiąt takich komitetów zachęcających do wymiany i kooperacji.

Rotariańskie Wspólnoty Rekreacyjne i Zawodowe :

[Rotary Recreational and Vocational Fellowships] Rotarianie mogą znaleźć rozrywkę, przyjaźń oraz nowe możliwości działania kiedy przyłączą się do jednej z wielu dziesiątek wspólnot międzynarodowych, które łączą Rotarian o wspólnych zainteresowaniach lub wykonujących ten sam zawód.(Patrz lista w Official Directory)

Międzynarodowa Służba na rzecz Społeczności

[World Community Service – WCS] Sytuacja taka powstaje wtedy gdy jeden klub pomaga drugiemu klubowi w innym kraju przy realizacji przedsięwzięcia na rzecz społeczności tego drugiego [Community Service Project]. Kluby na całym świecie pomagają sobie wzajemnie starając się sprostać potrzebom młodych, starszych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących. Spotykają się z takimi problemami jak głód, analfabetyzm, choroby, nadużywanie narkotyków i alkoholu, żeby wymienić chociaż kilka spośród wielu innych.

Publikacje RI ułatwiają komunikowanie się klubów potrzebujących z klubami oferującymi pomoc. Ukazująca się periodycznie publikacja pod tytułem Międzynarodowa Służba na rzecz Społeczności – Wymiana Projektów [World Community Service Projects Exchange] zawiera listę przedsięwzięć potrzebujących kooperacji klubów z innych krajów. Gazetka Sieci Informacyjnej o Darach Bezgotówkowych [Donations-in- Kind Information Network Bulletin] zawiera listę ofert darów w postaci towarów lub usług, a Lista Środków daje wskazówki co do realizacji i informacje o organizacjach uczestniczących w realizacji przedsięwzięć.

Innym aspektem Służby Międzynarodowej jest niesienie pomocy w wypadku klęsk żywiołowych (disaster relief). Na żądanie biura gubernatora lub prezydenckiego specjalnego administratora z regionu zdewastowanego przez klęskę, Sekretariat RI wydaje apel o pomoc.

Program Wolontariuszy rotariańskich [Rotary Yolunteers] zachęca Rotarian do zaoferowania swoich zdolności przy realizacji projektów podejmowanych przez kluby w innych krajach.