Club Service

Czym jest służba na rzecz klubu?

Służbą na Rzecz Klubu(Club Service) nazywamy to, co robi każdy Rotarianin aby jego klub funkcjonował jak najbardziej efektywnie.Ta pierwsza z Czterech DrógDziałalności Rotary jest bardzo istotna, ponieważ klub, który nie jest aktywny i dobrze prowadzony będzie miał ograniczone, jeśli jakiekolwiek, sukcesy przy realizacji podejmowanych projektów. Działalność na Rzecz Klubu jest uważana przez wielu za kamień węgielny Rotary.

Rotarianie spełniają powinna Służba na Rzecz Klubu poprzez regularne uczęszczanie na spotkania klubowe, sponsorowanie nowych członków, udział we wspólnocie klubowej, uczestnictwo w realizacji projektów podejmowanych przez klub oraz działanie w komitetach i Radzie Dyrektorów klubu. Różne formy aktywności poza forum własnego klubu są także uważane za cześć Służby na Rzecz Klubu. Są to miedzy innymi propagowanie informacji o Celach i Ideałach Rotary oraz pomoc przy zakładaniu i organizowaniu nowych klubów Rotary .

Sekcje komitetu d/s Klubowych

Artykuł VII Rekomendowanego Statutu Klubu(Recomended Club Bylaws) zaleca aby prezydent, po uprzednim zatwierdzeniu przez radę dyrektorów, ustanowił Komitet d/s Klubowych (Club Service Committee) ł w miarę możliwości sekcje tego komitetu zajmujące się poszczególnymi aspektami Służby na Rzecz Klubu. Przewodniczący Komitetu d/s Klubowych odpowiedzialny jest za prace poszczególnych sekcji poza jednym istotnym wyjątkiem.

Prezydent-elekt lub wiceprezydent jest odpowiedzialny za nadzór i koordynacje prac tych sekcji, których wysiłki skupiają się na rozwoju członkostwa. Sekcje te to: Sekcja d/s Klasyfikacji, Członkostwa, Rozwoju Członkostwa i Informacji o Rotary.

Wspólny wysiłek wszystkich Sekcji Komitetu d/s Klubowych jest właśnie tym co umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie klubu.

Sekcje i cele ich działań

Niezaprzeczalnym jest że zdrowe funkcjonowanie jakiegokolwiek klubu Rotary jest uzależnione od regularnego uczestnictwa członków w spotkaniach klubowych. Celem działalności Sekcji d/s Uczestnictwa (Attendance Section) jest utrzymanie jak najwyższego poziomu

obecności. Zadaniem tej Sekcji jest upewnienie się że członkowie klubu zdają sobie sprawę z wymagań dotyczących obecności oraz ciągłe zachęcanie do uczestniczenia w spotkania klubowych, spotkaniach regionalnych [Intercity meetings ] i innych imprezach związanych z działalnością RI.

Równie istotna dla sukcesu klubu jest praca Sekcji Programowej (Program Section). Interesujące programy stymulują entuzjazm, wpływają na wzrost obecności oraz ułatwiają zainteresowanie potencjalnych członków – wszystko to jest niezmiernie istotne dla prawidłowego funkcjonowania prężnego klubu. Sekcja ta współpracuje blisko ze wszytkimi innymi komitetami i sekcjami, aby zapewnić możliwie najatrakcyjniejszy, a zarazem wyważony program działalności klubu.

System klasyfikacji RI jest tym, co zapewnia że w obrębie jednego klubu skupia się możliwie jak najpełniejsze grono przedstawicieli zawodowego i ekonomicznego życia społeczności. Sekcja d/s Klasyfikacji (Classification Section) okresowo, uaktualnia stosowaną tabelę Klasyfikacji pod kątem możliwości wprowadzenia nowych pozycji, co może poszerzyć spektrum poszukiwań potencjalnych członków klubu.

Bardzo istotnym jest rozpoznanie wzajemnej relacji Sekcji d/s Rozwoju Członkostwa(Membership Development Section) i Sekcji d/s Członkosrwa(Membership Section). Pierwsza z nich „poszukuje potencjalnych członków” posługując się kluczem istniejących lub świeżo powstałych, a nie obsadzonych w klubie klasyfikacji, oraz proponuje programy mające na celu osiągnięcie niezbędnego przyrostu liczby członków. Druga zaś „ocenia personalne kwalifikacje proponowanych członków”, takie jak charakter,wolę działania oraz pozyeję w społeczności.

Sierpień jest Miesiącem Członkostwa i Rozwoju(Membership and Extension Month), czasem kiedy należy się skupić na bieżącej potrzebie wprowadzenia nowych członków do klubu.

Rada Dyrektorów RI rekomenduje nadanie specjalnego statusu Sekcji d/s Informacji o Rotary (Rotary Information Section) poprzez szczególnie staranny dobór jej członków, pod względem szczególnych kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wprowadzania w życie postawionych przed nią zadań. Sekcja ta dostarcza potencjalnym członkom informacji o przywilejach związanych z członkostwem w klubie Rotary oraz dba o płynność obiegu informacji wśród wszystkich członków klubu na temat Rotary w ogóle : historii, celów, zakresu działania i obecnie prowadzonych prac i projektów. W czasie trwania Miesiąca Świadomości Rotary(Rotary Awareness Month) (styczeń), sekcja organizuje programy klubowe mające na celu upowszechnianie wiadomości o Rotary International i działalności tej organizacji.

Zgromadzenia klubowe

W czasie trwania roku rotariańskiego, prezydent powinien zwołać przynajmniej dwa Zgromadzenia Klubowe (Club Assemblies) – spotkania członków zarządu, dyrektorów i przewodniczących komitetów w celu rewizji i przedyskutowania programów prowadzonych przez klub oraz innych form aktywności klubu.

Pierwsze ze Zgromadzeń jest zwykle zwoływane wkrótce po pierwszym lipca. W swoim programie zawiera przypomnienie postanowień konstytucji i statutu klubu. Drugie zgromadzenie z reguły zwoływane jest w celu omówienia osiągnięć klubu w ciągu ostatniego półrocza:

1. Wzajemne relacje i proporcje pomiędzy Służbą na Rzecz Klubu a pozostałymi trzema Głównymi Drogami Działalności;

2. Ogólna ocena funkcjonowania klubu.