Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „ROTARY KLUB POZNAŃ - PUSZCZYKOWO”

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie „Rotary Klub Poznań – Puszczykowo”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, akceptującym Konstytucję Klubów Rotariańskich (Rotary Club) jako organizacji o charakterze międzynarodowym oraz Regulamin Klubów Rotariańskich jako wzorzec dla ustalenia własnego, wewnętrznie obowiązującego regulaminu.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puszczykowo.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

 

§ 6

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność mającą na celu:

a) niesienie pomocy ludziom w życiu codziennym;

b) szerzenie przyjaźni jako okazji do tego by okazać się użytecznym dla innych ludzi;

c) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu zrozumienia dla wszystkich narodów;

d) szerzenie pokoju wśród ludzkości;

e) wytwarzanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku między ludźmi;

f) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) uznanie za najwyższą wartość etycznych zasad postępowania w życiu prywatnym i zawodowym oraz uznanie ogromnej wartości działania poszczególnych ludzi na rzecz ogółu;

b) wymaganie od wszystkich członków wspólnego poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie w życiu prywatnym, służbowym i społecznym;

c) stworzenie ogólnoświatowej wspólnoty kobiet i mężczyzn, pracujących zawodowo, złączonych wspólnym ideałem ludzkości;

d) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, poprzez aktywność kulturalną i towarzyską;

e) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

f) prowadzenie działalności charytatywnej na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

g) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

3. Przy realizacji celów, o których mowa w ust. 1, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

4. Wykonywaną przez siebie działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie adresuje na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Przez działanie na rzecz ogółu społeczności należy rozumieć takie działanie organizacji, które jest skierowane do pewnego szerokiego kręgu odbiorców, wyodrębnionego ze względu na różne kryteria.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o której mowa w ust. 4.

 

§ 8

 

1. Stowarzyszenie ma statutowy kolegialny organ kontroli (Komisję Rewizyjną), odrębny od organu zarządzającego (Zarządu) i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkiem organu zarządzającego Stowarzyszenia (Zarządu) nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie organu kontroli (Komisji Rewizyjnej) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 

§ 9

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) reprezentuje daną grupę zawodową (konkretny zawód) i cieszy się ogólnym szacunkiem w swoim środowisku;

b) przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej dwóch innych członków Stowarzyszenia;

c) uiści wpisowe, określone w regulaminie Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) reprezentuje daną grupę zawodową (konkretny zawód) i cieszy się ogólnym szacunkiem w swoim środowisku;

b) wspiera Stowarzyszenie.

 

 

§ 10

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. Szczegółowe zasady sposobu przyjęcia nowego członka ustala regulamin Stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje uchwałą Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 11

 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu;

e) uczestniczyć we wszystkich regularnych zebraniach Stowarzyszenia;

f) regularnie opłacać składki.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;

b) może wnioskować we wszystkich sprawach, dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c) może korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

d) może posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

e) może korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia i pracach jego władz (organów) wyłącznie z głosem doradczym.

 

§ 12

 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje skutkiem pisemnej rezygnacji członka, złożonej na ręce Zarządu lub z powodu śmierci członka.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje także skutkiem wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem, uchwałami lub regulaminem Stowarzyszenia;

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) za zaleganie z opłaceniem składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy płatności;

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt a) i b);

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinno być złożone na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwała, podjęta przez Walne Zebranie Członków, w przedmiocie odwołania ma charakter ostateczny.

4. Do skreślenia z listy członków honorowych Stowarzyszenia przepisy niniejszego paragrafu stosują się odpowiednio, za wyjątkiem ust. 2. b) i c) niniejszego paragrafu, który nie znajduje zastosowania.

 

§ 13

 

1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

2. Najwyższą władzą (najwyższym organem) Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 

§ 14

 

Uchwały każdej z władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 15

 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej dwa razy w roku lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.

3. W Walnym Zebraniu Członków może uczestniczyć każdy członek Stowarzyszenia.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

d) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie zmian statutu;

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

6. Zmiana statutu, odwołanie: Prezydenta, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności 2/3 członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności ponad połowy członków.

7. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków, przy obecności co najmniej 50 % ogółu członków, większością 2/3 głosów, na wniosek większości członków Stowarzyszenia lub władz sądowych bądź administracyjnych lub władz organizacyjnych „Rotary Club” jak również w innych przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

9. Na Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 16

 

1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na okres 1 roku.

2. Zarząd składa się z Prezydenta – jako przewodniczącego Zarządu oraz Prezydenta-elekta, Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz Przewodniczących:

a) Komisji Organizacyjnej;

b) Komisji Członkostwa;

c) Komisji Społecznej;

d) Komisji do Spraw Zagranicznych;

e) komisji od Rotary Foundation.

3. Prezydenta oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na roczną kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

e) ustalanie wysokości składek członkowskich;

f) prowadzenie działalności finansowej Stowarzyszenia;

g) systematyczne współdziałanie w systemie międzynarodowym dla utrzymania kontaktu międzynarodowego organizacji Klubów Rotariańskich, jako formy współpracy i współdziałania w pracy nad zarządami Klubów Rotariańskich;

h) organizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze charytatywnym społecznie użytecznym;

i) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych, odsetek bankowych, subwencji i grantów, nawiązek sądowych, odpisów 1% podatku dochodowego, wpływów ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez, wpływów z loterii i aukcji, sponsoringu, składek członkowskich;

j) ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę wykonywaną na rzecz Stowarzyszenia.

6. Zarząd jest zobowiązany do:

a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków;

b) wykonywania zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę.

7. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezydent lub Wiceprezydent samodzielnie bądź Sekretarz i Skarbnik łącznie.

 

§ 17

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, na okres 1 roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego (Zarządu) ani pozostawać z innymi członkami takiego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

§ 18

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 13 ust. 1, z włączeniem Walnego Zebrania Członków, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze wyborów na zwolnione miejsce, przeprowadzonych przez Walne Zebranie Członków w trybie i na zasadach określonych dla wyboru poszczególnych władz Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z uzyskanych:

a) składek członkowskich;

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej;

c) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

d) dochodów z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów;

e) dotacji i kontraktów państwowych;

f) odsetek ustawowych;

g) subwencji i grantów;

h) nawiązek sądowych;

i) odpisów 1% podatku dochodowego;

j) wpływów ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez;

k) wpływów z loterii i aukcji;

l) sponsoringu.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia upoważnione jest Walne Zebranie Członków, a do dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

4. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi;

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezydent lub Wiceprezydent samodzielnie bądź Sekretarz i Skarbnik łącznie.

 

§ 20

1.       Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu wskutek podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków, w trybie określonym w § 15 ust. 7 i 8 niniejszego Statutu.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.